Skip Navigation
 

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
Veškeré obchodní vztahy, vzniklé provozem internetového obchodu RKN DiveTech se řídí Občanským zákoníkem, není-li při potvrzování objednávky (odesílání nákupního košíku) stanoveno jinak. Právní vztahy, vznikající z nakupování na internetovém obchodě RKN DiveTech se řídí právním řádem České republiky a Evropské unie.

II. Definice pojmů
RKN DiveTech - program, určený pro zprostředkování nákupů zákazníkem, umístěný na celosvětové síti internet.
Zákazník - zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, využívající nabídky zboží na RKN DiveTech.

III. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Provozovatel s osobními údaji zákazníků bez jejich výslovného souhlasu nakládá pouze a výhradně v rozsahu tohoto zákona, zejména pak § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6.
Provozovatel užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám, s výjimkou osob, které se podílejí na plnění smluv, vzniklých odesláním nákupního košíku.

IV. Ustanovení o autorských právech
Informace, zveřejněné na internetových stránkách a v internetovém obchodu RKN DiveTech jsou chráněny autorským zákonem. Informace o produktech a službách a jejich zobrazení, které provozovatel uvádí v internetovém obchodu RKN DiveTech a na internetových stránkách, mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení produktů, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
Jakákoli část internetového obchodu (webových stránek) provozovatele (zejména informace a zobrazení prodávaných produktů a popis způsobu nákupu ) nesmí být zkopírována a zveřejněna bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv, pokud ze způsobu poskytnutí informace nevyplývá jinak (např. je-li výslovně určena pro tisk).

V. Odpovědnost za správnost údajů
Provozovatel prohlašuje, že informace na webových stránkách mohou být přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti, odchylky v provedení a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Poskytovatel může bez předchozího upozornění měnit popisy produktů popsaných na svých stránkách a neručí za věcnou správnost jejich obsahu.
Informace uvedené na internetovém obchodě nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od poskytovatele písemně.
Provozovatel v žádném případě neručí za škody na majetku či zdraví, způsobené nesprávným používáním nabízených výrobků, zanedbáním předepsané údržby. Provozovatel výslovně upozorňuje na nutnost získání odpovídajících znalostí a zkušeností (kvalifikace) pro používání potápěčského vybavení.

VI. Objednávka, uzavření smlouvy
Potvrzení objednávky (odeslání nákupního košíku) zákazníkem, je považováno za závazný návrh kupní smlouvy, nestanoví-li obchodní podmínky jinak.
Potvrzením objednávky (odesláním nákupního košíku) zákazník (kupující) bez výhrad přijímá tyto obchodní podmínky.

VII. Odstoupení od smlouvy zákazníkem (kupujícím)
Pro odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) zákazníkem (kupujícím) ústně, telefonicky, e-mailem nebo faxem bez udání důvodu se sjednává lhůta 24 hodin od jejího odeslání. Rozhodným je čas doručení objednávky a jejího zrušení provozovateli.
Pro vrácení zboží zákazníkem (kupujícím) bez udání důvodu se sjednává lhůta 14 dní od doručení objednaného zboží.


VIII. Odstoupení od smlouvy RKN DiveTech (prodávajícím)
Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy úplně nebo zčásti, jestliže:
- objednané zboží není dostupné (výrobce ho již nedodává)
- zákazník je v prodlení s platbou za některou z dříve uskutečněných objednávek
Provozovatel je povinen odstoupení od smlouvy (částečné nebo úplné zrušení objednávky) projednat se zákazníkem a případně navrhnout variantní řešení.

IX. Dodávání zboží
Místem plnění je dodací adresa, kterou zákazník uvede v odeslaném košíku (objednávce).
Zboží je dodáno jeho osobním převzetím po předchozí domluvě nebo předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka (kupujícího) zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. Rozhodným je čas události, která nastane později.
Zboží je dodáno ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Pokud, z jakékoliv příčiny, nelze tuto lhůtu dodržet, je provozovatel (prodávající) povinen zákazníka (kupujícího) neprodleně informovat, nejpozději však do lhůty pro dodání zboží.

X. Platební podmínky
Zákazník platí cenu uvedenou na potvrzení objednávky způsobem, který zvolí při odesílání košíku (potvrzování objednávky).
Informace o postupu při jednotlivých způsobech plateb je uvedena na obchodě, vždy po zvolení způsobu platby a zákazník je povinen poskytnout součinnost pro zdárné provedení platby, je-li toho potřeba (např. poskytnutí údajů o platební kartě).
Při platbě převodem na účet je číslo účtu: 43-2290830297/0100 a variabilní symbol je vždy číslo objednávky.
Zákazník (kupující) je odpovědný za správnost údajů, poskytnutých při sjednávání dopravy a způsobu platby.

XI. Reklamace
Provozovatel (prodávající) poskytuje na vady materiálu anebo zpracování zboží záruku po dobu 24 měsíců.
Zákazník (kupující) je povinen o závadě, kterou chce reklamovat, informovat bez zbytečného prodlení provozovatele (prodávajícího). Poté mu provozovatel (prodávající) sdělí jak postupovat a zákazník (kupující) postupuje podle jeho instrukcí.
Pokud provozovatel (prodávající) po posouzení zboží rozhodne o oprávněnosti reklamace, opraví zboží na svůj náklad do 30ti dnů anebo zboží vymění a na svůj náklad vrátí zákazníkovi (kupujícímu)
Jestliže je zboží neopravitelné a výměna není možná, může provozovatel (prodávající) po předchozí domluvě zákazníkovi poskytnout náhradu ve formě novějšího výrobku odpovídajících parametrů a účelu.
Při neoprávněném reklamačním nároku odešle poskytovatel (prodávající) po předchozím upozornění zboží kupujícímu zpět, na náklad kupujícího. Náklady, vzniklé z důvodu neoprávněné reklamace, je poskytovatel (prodávající) oprávněn požadovat od kupujícího, který je povinen je uhradit.

XII. Zánik a neplatnost záruky
Záruka zaniká:
• nedodržováním pokynů uvedených v návodu k použití zboží
• nadměrným opotřebením
• opotřebením, způsobeném jiným použitím, než ke kterému je zboží určeno
• použitím jiných, než originálních dílů.
• neodbornými zásahy do zboží a změnami v konstrukci zboží

XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí od 01.02.2010 a k tomuto datu ruší a zcela nahrazují všechny dříve uvedené obchodní podmínky, které k tomuto datu pozbývají své platnosti a závaznosti.
Rozhodným datem, ke kterému platí obchodní podmínky je datum potvrzení objednávky (odeslání nákupního košíku) z internetového obchodu RKN DiveTech.